STAR KMUTT

ชมรมวิทยุสมัครเล่นและเทคโนโลยีอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วัตถุประสงค์

ชมรมวิทยุสมัครเล่นและเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการวิจัย มจธ. (STAR KMUTT — KMUTT Space Technology Amateurs Research Group) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อช่วยและสนับสนุนด้านการสื่อสารและการประสานงานผ่านวิทยุภายใน และรวบรวมบุคลากร นักศึกษา ที่สนใจ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ความรู้ด้านวิทยุสมัครเล่น และเทคโนโลยีอวกาศ และสร้างชื่อเสียงให้กับ มจธ.

โครงการของชมรม

ARDF

การแข่งขันกีฬาค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณวิทยุ

KMUTT-HAB

โครงการส่งบอลลูนวิทยุสมัครเล่นความสูงพิเศษ ระยะที่ 2 (Amateur Radio High Altitude Balloon phase 2) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีอวกาศแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยเก็บภาพถ่าย และข้อมูลสภาพแวดล้อมในชั้นบรรยากาศโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนไทย

Thailand Field day Contest

การแข่งขันเตรียมความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่น ในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินการติดต่อสื่อสาร โดยตั้งสถานีวิทยุชั่วคราวได้ภายในเวลา 30 นาทีและใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟสำรองตลอดการแข่งขัน ให้สามารถติดต่อกับสถานีวิทยุให้ได้มากที่สุด

CQ World Wide VHF Contest

การแข่งขันติดต่อสื่อสารย่าน VHF สถานีต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดภายในเวลาจำกัด 27 ชั่วโมง

ศูนย์วิทยุประสานงาน กิจกรรมภายใน มจธ.

ข่าวสาร